English
Vi forsker på > Velferd  

Vi forsker på

Velferd

Publikasjoner

Vis alle publikasjoner

Prosjekter

Vis alle prosjekter

Velferd
Velferd

Tema: Velferd

Offentlige overføringer og offentlig tjenesteproduksjon har stor betydning for folks levekår, adferd og livsløp, og endringer i velferdspolitikken spiller en avgjørende rolle for samfunnsutviklingen i bred forstand. Ved Institutt for samfunnsforskning forsker vi på de politiske, sosiale og økonomiske drivkreftene bak velferdsstatens utvikling, på virkningene av eksisterende ordninger for ulikhet og arbeidsmarkedsdeltakelse og på samspillet med den velferdsproduksjonen som skjer i arbeidsmarkedet, i familiene og i frivillig sektor. Det foregår forskning med velferdspolitisk relevans i alle de tre forskningsgruppene, og vår interesse for og kompetanse på dette feltet har økt de siste årene.

Vi studerer de politiske prosessene bak reformer i sentrale trygdeordninger som alderspensjon og helserelaterte ytelser. Hvilken betydning har organiseringen av den politiske beslutningsprosessen, posisjoneringen til sentrale aktører og den virkelighetsforståelsen og verdiorienteringen som kommer til uttrykk i det politiske ordskiftet?

Videre studerer vi befolkningens holdninger til velferdspolitikk. Hva betyr innvandring og økonomisk globalisering for oppslutningen om velferdsstaten, og hvordan varierer opinionsdannelsen med den nasjonale og lokale konteksten?

Et tredje temaområde er privatisering og konkurranseutsetting av velferdstjenester. I de nordiske land har det de siste årene skjedd betydelige endringer i samspillet mellom offentlig, kommersiell og non-profit tjenesteproduksjon. Vi ønsker å kaste lys over virkningene av alternative modeller og veivalg med utgangspunkt i et ideal om aktivt medborgerskap.

Sist men ikke minst er vi opptatt av å studere effektene av velferdspolitikken. Blant de spørsmålene vi prøver å finne svar på er: Virker arbeidsmarkedstiltak? Hvilke konsekvenser har pensjonsreformen for økonomisk bærekraft og inntektssikringen i alderdommen. Hvordan påvirker trygdeordningene arbeidstilbudet og virksomhetenes etterspørsel etter lavt kvalifisert arbeidskraft?

Vi satser på et bredt spektrum av metoder fra kvalitative intervjuer og dokumentanalyser over survey-data og survey-eksperimenter til analyser av registerdata.

[…]Forskere