English
Vi forsker på > Valg og demokrati  

Vi forsker på

Valg og demokrati

Publikasjoner

Vis alle publikasjoner

Prosjekter

Vis alle prosjekter

Valg og demokrati

Tema: Valg og demokrati

Institutt for samfunnsforskning har en lang tradisjon for studiet av valg og demokrati. Særlig er valgforskningen en viktig del av instituttets forskningsprofil. Flere av de mest sentrale bidragene til denne forskningstradisjonen har gjennom flere tiår kommet fra forskere ved instituttet. I dag er denne forskningen mer omfattende enn noen gang, og dekker alle demokratiske politiske valg i Norge.

Instituttet har siden 1957 studert velgeratferd, politisk deltakelse og offentlig opinion i tilknytning til stortingsvalgene, og deltatt i samarbeid med tilsvarende undersøkelser i andre land. En lang serie av landsomfattende intervjuundersøkelser danner grunnlag for inngående analyser av langtidstrender så vel som aktuelle endringsprosesser.

Politiske partier og politisk representasjon har også lenge vært et sentralt forskningstema. I 2013 har instituttets forskere publisert internasjonale artikler om bl.a. partienes politikkutforming, valg av partiledere og stortingskandidaters rolleoppfatning. Vi studerer også valgkamper mer inngående, inkludert bruken av digitale medier.

Siden 1995 har vi studert utviklingen av medborgernes engasjement i og interesse for lokaldemokratiet gjennom egne lokalvalgsundersøkelser. I 2013 ble resultatene fra siste undersøkelse presentert i boka «Et robust lokaldemokrati». I tillegg har vi prosjekter der lokaldemokratiets virkemåte mellom valg studeres, både kvalitativt og kvantitativt.

Studier av forskjeller i politisk adferd mellom sosiale grupper er en sentral del av valgforskningen ved ISF. En ny og voksende gruppe blir likevel ikke fanget opp av de vanlige valgundersøkelsene: innvandrerbefolkningen. Det har derfor vært gjennomført egne studier av denne gruppens stemmegivning, valgdeltakelse og politiske representasjon, og i 2013 ble resultatene samlet i boka «Minoritetsbefolkningens møte med det politiske Norge».

I de senere år er det også blitt startet opp et eget forskningsprogram om valg til Sametinget der forskere fra instituttet deltar. Sametingsvalget i 2013 studeres i samarbeid med forskere fra Sverige, som også hadde sametingvalg i 2013. Vi deltar også i internasjonalt samarbeid om urfolks deltakelse og representasjon mer generelt, og en internasjonal antologi om emnet er under arbeid.

Det norske demokratiet er arena for ulike forsøk der demokratiske innovasjoner prøves ut, som internettvalg og stemmerett for 16-åringer. Begge forsøkene evalueres av forskergrupper ledet fra Institutt for samfunnsforskning. Disse prosjektene viser hvordan praktisk nytteverdi for oppdragsgivere kan forenes med internasjonalt samarbeid og internasjonal publisering, siden det i utlandet er betydelig interesse for disse forsøkene.

[…]Forskere