English
Vi forsker på > Likestilling  
Likestilling

Tema: Likestilling

Institutt for samfunnsforskning har et eget senter som forsker på området: Kjernemiljø for likestillingsforskning (CORE), som også har et nettsted.

Likestilling er en sentral verdi i Norge hvor de siste tiårenes utvikling av velferds- og likestillingspolitikk, samt likestillings- og diskrimineringslovgivningen er viktig for å forstå og forklare de store endringsprosessene som har funnet sted mellom kjønnene. Men til tross for viktige endringer er det på viktige områder stabilitet og fravær av likestilling som preger bildet.  Nye problemområder har også blitt aktualisert. Vi er særlig opptatt av hvordan kjønn veves sammen med andre ulikhetsskapende dimensjoner som etnisk bakgrunn, alder, klasse, funksjonsevne osv.

Institutt for samfunnsforskning var tidlig ut med forskning på spørsmål om kjønnslikestilling. Et kjennetegn ved vår forskning har vært en konsentrasjon om strukturelle og politiske forhold: politikkutforming på likestillingsfeltet, kjønnsforskjeller i deltakelse i politikk og andre makteliter, analyse av velferdsstatsreformer i et kjønnsperspektiv, for å nevne noen av våre sentrale tema. Pionerer innenfor dette forskningsfeltet, som Helga Hernes og Harriet Holter, skrev flere av sine viktigste bidrag til dette forskningsfeltet ved instituttet.

Hovedtemaene familie, arbeidsliv og politikk danner rammen for hva som er de sentrale problemstillingene for vår forskning på likestilling og kjønnsrelasjoner:

  • Familieforskningen fokuserer særlig på samfunnsmessige utfordringer som oppstår i møtet mellom den nordiske velferdsmodellens likestillingsprosjekt og nye husholds-, familie- og samlivsrelasjoner.
  • Arbeidsliv nærmer vi oss gjennom å undersøke segregeringsmønstre i utdanning og arbeidsmarked og ved studier av inklusjons- og eksklusjonsmekanismer i arbeidslivet.
  • Politikk og politikkutvikling studeres gjennom analyse av politiske beslutningsprosesser og konsekvenser av politikkutvikling, f.eks. styrekvoteringsloven, diskrimineringslovgivningen og pensjonsreformen. I tillegg er vi opptatt av politisk deltakelse, tilgang til posisjoner, makt og innflytelse.

[…]Forskere