English
Vi forsker på > Arbeid  

Vi forsker på

Arbeid

Publikasjoner

Vis alle publikasjoner

Prosjekter

Vis alle prosjekter

Arbeid

Tema: Arbeid

Målet for forskningen er økt innsikt i arbeidstakernes atferd, virksomhetenes tilpasning og arbeidsmarkedets virkemåte, samt hvordan goder og ulemper fordeles gjennom yrkesarbeid. Et inkluderende arbeidsliv krever både at personer har økonomiske insentiver til å skaffe seg jobb og at arbeidsgivere tjener penger på å ansette dem. For å forklare hvorfor så mange i yrkesaktiv alder i Norge har trygd som inntektskilde trenger vi kunnskap om trygdeordningenes utforming, iverksettelse og effekter.

Innsikt i slike forhold er av allmenn interesse som grunnlag for å forstå samfunnsutviklingen. Kunnskap av denne typen er også av stor betydning som grunnlag for beslutninger i politikken, næringslivet og arbeidslivet. Forskningsbasert kunnskap er viktig både for å kunne formulere målsettinger og for å kunne velge de beste virkemidlene.

Blant dagens forskningstema kan nevnes lønnsdannelse og lønnsforskjeller mellomkvinner og menn, diskriminering, yrkesdeltakelse, arbeidsløshet, skole-til-arbeid problemstillinger, sykefravær, mobilitet i interne og eksterne arbeidsmarkeder, årsaker til og effekter av migrasjon, samt studier av arbeidsorganisering og arbeidsmiljø, og evaluering av arbeidsmarkedspolitiske tiltak. I tillegg er vi opptatt av politisk-økonomiske problemstillinger knyttet til koblingen mellom velferdsstat og politikk, for eksempel hvordan lønnsulikhet og andre forhold i arbeidsmarkedet påvirker oppslutningen om sentrale trekk ved den nordiske velferdsstaten.

Grunnlaget for den empiriske forskningen hentes fra mange kilder, nasjonalt og internasjonalt. For enkelte studier innhenter vi informasjon av kvalitativ karakter, og vi utnytter offisiell statistikk om land, bransjer og yrkesgrupper.

Denne siden administreres av forskningsgruppen Arbeid og velferd.

[…]Forskere