English
Vi forsker på  

Vi forsker på:

Arbeid

Målet for forskningen er økt innsikt i arbeidstakernes atferd, virksomhetenes tilpasning og arbeidsmarkedets virkemåte, samt hvordan goder og ulemper fordeles gjennom yrkesarbeid.

Likestilling

Hovedtemaene «familie» - «arbeidsliv» - «politikk» danner viktige rammer for hva som er de sentrale problemstillingene for vår likestillingsforskning.

Migrasjon

Vi studerer en rekke migrasjonstemaer, deriblant arbeid, asyl- og flyktningpolitikk, velferdsstat, integrering, diskriminering, europeisk flyktningrett, irregulær innvandring, den offentlige samtalen på feltet, utdanning, familie, barn og unge.

Sivilsamfunn

Sentrale problemstillinger ved sivilsamfunnsforskningen ved Institutt for samfunnsforskning er samfunnsengasjement, endringsprosesser, og sosiale medier.

Velferd

Vi studerer effektene av velferdspolitikken, befolkningens holdninger til velferdspolitikk, og de politiske prosessene bak reformer i sentrale trygdeordninger som alderspensjon og helserelaterte ytelser.

Valg og demokrati

I studiet av valg og demokrati omfatter står det representative demokratis aktører og institusjoner sentralt. Vår forskning fokuserer på samspillet mellom disse både i et samtidig og et historisk perspektiv.

Digitale medier

Digitale medier har de siste 3-4 årene vokst frem som et sentralt forskningstema ved instituttet. Utviklingen har vært drevet av et stadig økende behov for kunnskap om de digitale medienes betydning for politikk, demokrati og offentlig debatt, både nasjonalt og loka.