English
Publikasjoner > Rapporter > 2016 > 2016:07 Deling av foreldrepermisjon: Konsekvenser av arbeid-familietilpasning og velferd i Norge og Norden  

Deling av foreldrepermisjon: Konsekvenser av arbeid-familietilpasning og velferd i Norge og Norden

En litteraturstudie

2016:07 Deling av foreldrepermisjon: Konsekvenser av arbeid-familietilpasning og velferd i Norge og Norden
Rapport (2016:07) Oslo: Institutt for samfunnsforskning (2016)
ISBN print: 978-82-7763-506-4
ISBN internett: 978-82-7763-507-1
Antall sider: 57 s.

I denne litteraturgjennomgangen undersøker vi hva nordisk forskning sier om mødres og fedres bruk og deling av foreldrepermisjon og konsekvenser for
a) mødres og fedres yrkesdeltakelse, lønn/inntekt og karriere
b) fordeling av omsorgsoppgaver og husarbeid
c) barnas og foreldrenes velferd
Vi inkluderer studier som undersøker den kausale effekten av ulike reformer, studier som ser på statistiske sammenhenger mellom permisjonsbruk og ulike utfall og kvalitative studier av hvordan permisjonen oppleves og benyttes og hva slags rolle den spiller for senere fordeling av arbeid ute og hjemme. Gjennomgangen viser at studier som analyserer kausale effekter av enkeltreformer, ofte finner små, uklare og til dels motstridende effekter på senere fordeling av lønnet og ulønnet arbeid ved innføring av fedrekvote. Unntaket er enkelte studier som identifiserer effekt på fordeling av husarbeid. Samtidig avdekkes sterke sammenhenger mellom permisjonsbruk og senere arbeid-familietilpasning i studier som ikke forsøker å isolere den kausale effekten av enkeltreformer. Studier fra alle de nordiske landene viser at fedre som tar lengre permisjon, også bidrar mer i familieliv og hushold enn fedre som tar kortere permisjon, og at jevnere deling av permisjon gir jevnere deling av yrkesarbeid og inntekt i etterkant av permisjon. Vår litteraturgjennomgang viser at det ikke nødvendigvis er nok å ha rett til en relativt kort fedrekvote for å endre familiens spesialiseringsmønstre. Hvordan permisjonen brukes, ser ut til å ha stor betydning. Et viktig spørsmål blir da hva slags permisjonsdeling som skal til før vi kan forvente endrede spesialiseringsmønstre i arbeidsliv og familieliv – med økt yrkesdeltakelse, lønn og karriere hos mødre i tillegg til større involvering hjemme blant fedre.


Prosjektkobling:

Familiepolitiske ordninger: Fedrekvote, deling av foreldreperm...

Emneord

Fedrekvote
Foreldrepermisjon
Familiepolitikk
Arbeidsmarked