English
Prosjekter > Pågående prosjekter > Undersøkelse om lokale folkeavstemninger  

Undersøkelse om lokale folkeavstemninger

Forskere: Jo Saglie, Signe Bock Segaard, Tor Bjørklund, Jan Erling Klausen, Morten Werring, Bjarte Folkestad
Tidsplan: Januar 2017-september 2017
Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prosjekt nr: 10192

Prosjektbakgrunn

217 lokale folkeavstemninger ble holdt i norske kommuner i forbindelse med kommunereformen. Dette har ført til kritisk oppmerksomhet om folkeavstemninger som demokratisk verktøy.

Det er reist spørsmål om den praktiske gjennomføringen av slike  folkeavstemninger (blant annet hvordan spørsmål og svaralternativ skal utformes), og om det er behov for nasjonale retningslinjer.

Prosjekttilnærming

Prosjektet kartlegger og diskuterer ulike sider ved de lokale folkeavstemningene om kommunesammenslåing, og folkeavstemningers rolle i kommunale beslutningsprosesser mer generelt.

Delprosjekter

Nærmere bestemt inngår sju delprosjekter, med ulike typer data og metoder:

1. En forskningsbasert oversikt over bruken av lokale folkeavstemninger

2. Analyser av eksisterende data om folkeavstemningene som er holdt

3. Gjennomføring og analyse av en nettbasert spørreundersøkelse til kommuner som har gjennomført folkeavstemning

4. Analyser av kvalitative intervjuer fra et prosjekt om evaluering av kommunereformen

5. Analyser og diskusjon av valgordning (metoder for alternativ stemmegivning)

6. Analyser av surveydata fra Medborgerpanelet ved Universitetet i Bergen

7. En avsluttende drøfting av spørsmål knyttet til folkeavstemninger og legitimitet

Prosjektet vil samarbeide nært med – og utnytte data fra – prosjektet Det kommunale og regionale sjølvstyrets grenser under omforming. Ein studie av prosessane knytt til kommunereforma 2014–2019.