English
Prosjekter > Pågående prosjekter > Lokalvalgdagen  

Lokalvalgdagen

– kvinner i lokalpolitikk

Tidsplan: 2014-2016
Oppdragsgiver: Kommunal- og regionaldepartementet
Prosjekt nr: 10028

valg_mannkvinne_colourbox

Illustrasjon: Colourbox.com

 

Prosjektbakgrunn

Hvorfor varierer kvinneandelen i kommunestyrene så mye, og hva kan bidra til en jevnere kjønnsbalanse? Dette var tema for prosjektet Lokalvalgdagen, ledet av Institutt for samfunnsforskning, der kunnskapsformidling til kommuner med lav kvinneandel har stått sentralt.

Målet har vært at partiene og kommunestyrene i disse kommunene skal drøfte utfordringen og mulige tiltak. Prosjektet ble gjennomført som et samarbeid mellom forskere fra Uni Rokkansenteret og Institutt for samfunnsforskning i forkant av de lokale partilagenes nominasjoner til kommunestyrevalget i 2015.

Prosjekttilnærming

Lokalvalgdagen ble igangsatt som et tiltak for å sette representasjon i lokalpolitikken og særlig kvinnerepresentasjon på dagsordenen. Hensikten har mer spesifikt vært å gjøre dette til et tema rundt om i kommunene og partiene, spesielt i forbindelse med de lokale partienes og listenes nominasjonsarbeid i forkant av lokalvalget i 2015.

Forskningsbasert kunnskapsformidling

Et viktig element i prosjektet har vært kunnskapsformidling. En stor del av prosjektet har for de involverte forskeres del bestått i å reise rundt til de kommunene som takket ja til å delta i prosjektet. Kommunebesøkene ble gjort høsten 2014 i forkant av de lokale partiers og listers nominasjonsarbeid.

I alt ble 72 kommuner invitert til å delta – det var alle de norske kommunene som hadde mindre enn 30 prosent kvinneandel i sitt kommunestyre etter valget i 2011. 46 kommuner takket ja. Forskernes innlegg i kommunene var basert på en kunnskapsstatus som oppsummerer forskningen på området, og som ble skrevet i den første del av prosjektet (Folkestad, Saglie & Segaard 2014). En artikkelversjon av denne rapporten er publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning (Folkestad, Saglie & Segaard 2017).

I kommunene som valgte å delta i prosjektet, holdt en forsker et innlegg for kommunestyret der forskningsbasert kunnskap om kvinnerepresentasjon i lokalpolitiske organer ble presentert. Tema var de ulike forholdene som kan forklare variasjon i kvinnerepresentasjon i lokalpolitikk. Slik skulle innlegget kaste lys over muligheter og hindringer for kvinner i lokalpolitikken, og hva som kan bidra til en jevnere kjønnsbalanse. Innlegget inkluderte også en mer spesifikk analyse av og kommentarer til status i den aktuelle kommunen.

I etterkant av forskerens innlegg ble det i alle kommunene lagt opp til en diskusjon partiene imellom, om hva de og deres kommune kan gjøre for å fremme en mer likestilt lokalpolitikk – hvilket i praksis vil si å øke kvinnenes representasjon i nettopp deres kommune. På denne måten kan man si at det generelle i form av et standardisert opplegg ble kombinert med lokal vinkling og særpreg.

Dokumentasjon av kvinnerepresentasjon per 2015

Etter å ha gjennomført de to første delene i Lokalvalgdagen – kunnskapsstatus og kommunebesøk – har prosjektet skrevet en rapport som viser status for kvinnerepresentasjon i norske kommuner etter valget i 2015 (Folkestad, Saglie & Segaard 2016).

Forskning og erfaringer fra Lokalvalgdagen-prosjektet viser at mange lokalpolitikere, lokale partilag og lister samt kommunestyrer er oppmerksomme på likestillingsproblematikken. Men Lokalvalgdagen bekrefter samtidig også at det er stor variasjon i hvor aktivt og hvordan de samme aktørene tilnærmer seg problematikken.

Når det gjelder lav kvinneandel i kommunestyrene, kan man si at ytterpunktene representeres ved henholdsvis de som mener at årsaken er kvinnene selv, og de som mener at kvinnene møter et glasstak av hindringer. At begge ytterpunktene nok kan ha en viss sannhet i seg, bør allikevel ikke tilsløre den kjensgjerning at årsakssammenhengene er komplekse og svært kontekstavhengige.