English
Prosjekter > Pågående prosjekter > Kunnskapsoversikt over forskning om hatefulle ytringer  

Kunnskapsoversikt over forskning om hatefulle ytringer

Forskere: Marjan Nadim, Audun Fladmoe, Jon Wessel-Aas, Helga Eggebø, Elisabeth Stubberud
Tidsplan: Mai 2016-September 2016
Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir)
Prosjekt nr: 10168

ISF_illustrasjon_Hatefulleytringer

Prosjektet resulterte i tre temanotater om hatefulle ytringer.

Temanotat 1

Dette temanotatet samler, oppsummerer og vurderer forskning som belyser følgende temaer:

  • Omfanget av hatefulle ytringer på internett og utviklingen over tid
  • Hvilke grupper i samfunnet som er særlig utsatt for hatefulle ytringer på internett
  • Hvem som produserer hatefulle ytringer og hva som driver dem

Hovedansvarlig: Marjan Nadim og Audun Fladmoe

Temanotat 2

Temanotat 2 samler, oppsummerer og vurderer forskning som belyser følgende temaer:

  • Sammenhengen mellom hatefulle ytringer og diskriminering, mobbing og vold
  • Forskning om konsekvenser for de gruppene som er utsatt og for samfunnet

Hovedansvarlig: Helga Eggebø og Elisabeth Stubberud (KUN) 

Temanotat 3

Dette temanotatet er en gjennomgang av:

  • Hvordan hatefulle ytringer er definert og regulert internasjonalt, i nasjonal lovgivning og i relevant rettspraksis
  • I tillegg belyser notatet pågående diskusjoner om grensen mellom ytringsfrihet og vernet mot hatefulle ytringer, basert på foreliggende forskning

Hovedansvarlig: Advokat Jon Wessel-Aas (Bing Hodneland advokatselskap DA), Audun Fladmoe og Marjan Nadim 

Medieklipp

– Folk sprer netthat fordi de kjeder seg, Marjan Nadim og Audun Fladmoe i Dagen, 22.11.2016