English
Prosjekter > Pågående prosjekter > Educational Trajectories:Choices,Constraints and Contexts  

Educational Trajectories:Choices,Constraints and Contexts

Forskere: Inés Hardoy, Idunn Brekke, Liza Reisel, Paul Attewell, Sharon R Sznitman, Pål Schøne, Sara Cools
Tidsplan: 2013-2016
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekt nr: 410.097

Prosjektets hovedproblemstilling er å undersøke ulike faktorer og kontekster som påvirker utdanningsutfall og utdanningsvalg blant ungdommer, samt konsekvenser for overgangen til arbeidsmarkedet. Prosjektet er tredelt. Den første delen undersøker skolemiljøet, nabolagets og lærernes påvirkning på karakterer og fullføring av videregående skole. Den andre delen ser på kjønnsforskjeller i utdanningsvalg og overgangen til arbeidslivet, og hvordan disse forskjellene påvirkes av bosted og sosial bakgrunn. Den tredje del har som formål å undersøke om etnisk segregering og lærerkvalitet på videregående skole påvirker elevenes karakterer og frafall samt lærernes rolle i dette.

Mer informasjon og publikasjonsliste finner du i Prosjektbanken.